Ambassador Institute Lusoga Curriculum


ENTEKATEKA Y'OMWAKA OGUSOOKA Okuvumbula kw'endagaano enkairen n'empyaka


EKIKETEZO 1:
OBUTONDE OKUTUUKA KU KUVA
Download: MS WordPDF
​1. Obutonde Olubereberye 1-2
2. Okugwa Kw'omuntu  Olubereberye 3
3. Kaini Ni Aberi Olubereberye 4
4. Nuwa Olubereberye 6-9
5. Okwetebwa Kwa Ibulamu Olubereberye 12,15
6. Okuzaalibwa Kwa Isaka Olubereberye 16-21
7. Okugezesebwa Kwa Ibulayimu Olubereberye 22
8. Yakobo Ni Esau Olubereberye 25
9. Yusufu Atundibwa E Misiri  Olubereberye 37, 39
10. Yusufu Yeyandulira Baganda Be Olubereberye 42-45
11. Okwetebwa Kwa Musa Okuva 3-4
12. Okuva E Misiri Okuva 7-12
13. Okununulwa Okw'okunanda Emyufu Okuva 14-15
14. Enyana Ya Zaabu Okuva 32
   
EKIKETEZO 2:
ENSI ENSUBIZE OKUTUUKA KU BANABBI
Download: MS WordPDF
15. Abakeesi Mu Kanani ​Okubala 13-14
16. Yoswa Nolutalo Olwe Yeriko Yoswa 6
17. Gidiyoni Abalamuzi 6-7
18. Luusi Luusi 1-4 1
19. Kaana Samwiri 1-2 1
20. Sawulo Ni Dawud Samwiri 15-16
21. Dawudi Awonia Obulamu Bwa Sawulo 1 Samwiri 24 
22. Solomoni Asaba Amagezi 1 Bakyabazinga 3
23. Eliya Ku Lusozi Kalameri 1 Bakyabazinga 18
24. Eriisa Aziba Aba Alamiini Amaiso  2 Bakyabazinga 6
25. Isaaya Isaaya 6 & 53
26. Eseza Eseza 2-7
27. Danieri Nempologoma Danieri 6 
28. Nekemiya Nekemiya 1-6
   
EKIKETEZO 3:
OBULAMU BWA YESU
Download: MS WordPDF
29. Okuzaalibwa kwa Yesu Matayo 1:18-25
30. Okubatizibwa kwa Yesu n’okukemebwakwe Matayo 3:1 - 4:11
31. Omusaada eyaliku daimoni Makko 5:1-20
32. Olugero olwomulimi Makko 4:1-20
33. Okuliisa abantu enkumi eitaanu n’okutambulira ku maadhi Makko 6:30-56
34. Okuwonia abagenge n’omukazi omulema Lukka 17:11-19, 13:10-17
35. Olufumo lwentaama eyabula n’esente edhabula era ni Zaakayo Lukka 15:11-32, 19:1-10
36. Lazaalo azukizibwa okuva mubafu Yokaana 11:1-44
37. Omukozi azira kisa Matayo 18:21-35
38. Abawala emberera ikumi n’entaama n’embuzi Matayo 25:1-13; 31-46
39. Okwingira mu Yerusalemi mu ngeri y’obuwanguzi  Matayo 21:1-17
40. Okubitaku n’okulya mumuntu olukwe Lukka 22:7-8, 13-23, 39-53
41. Okuwozesebwa kwa Yesu, okuwanikibwa ku kalaba n’okuzukizibwa Matayo 27:11-66 
42. Okuzukira kwa Yesu, n’ekiragiro ekinene Matayo 28:1-20


ENTEKATEKA Y'OMWAKA OGWOKUBIRI Amagezi, Enono, n'obulamu bw'omuKristayo

EKIKETEZO 4: AMAGEZI Download: MS WordPDF Lesson Description:
1. Katonda Baaba Waife Zubuli 103 Description of God 
2. Katonda Omwana Matayo 17:1-13 The Transfiguration 
3. Katonda Omwoyo Omutukuvu Ebikolwa 2:1-8, 11-21 Pentecost 
4. Obutonde bw'omuntu Olubereberye 19:1-26 Sodom and Gomorrah 
5. Amaani g'ekigambo Ebikolwa 8:26-40 Philip and the Ethiopian Eunuch 
6. Ekigambo nga Amateeka Lukka 18:18-27 The Rich Ruler
  Okuva 20:1-17 The Ten Commandments 
7. Ekigambo nga Enjiri Yokaana 3:1-21 Jesus and Nicodemus 
8. Obulokozi Ebikolwa 16:16-34 The Philippian Jailer 
9. Okubatizibwa Ebikolwa 2:22-41 Peter’s Sermon 
10. Ekyeigulo kya Mukama 1 Bakolinso 11:20-30 Orderly Worship 
11. Okwambuka n okuida okw okubir Ebikolwa 1:3-12 Jesus Ascension
  Matayo 24:27-44 The Last Days 
12. Omusango Lukka 16:19-31 The Rich Man and Lazarus 
13. BaMalayika ni Badayimoni Ebikolwa 12:1-19 Peter’s Release from Prison 
14. Setani Yobu 1:1-22 God and Satan​
   
EKIKETEZO 5: ENONO Download: MS WordPDF Lesson Description:
1. Obutaba Omuntu Alulunkanira Sente 2 Bakyabazinga 5:1-27 Naaman’s Leprosy 
2. Munwerere Ku Mazima Ebikolwa 4:32-5:10 Ananias and Sapphira 
3. Obutayanguwa Kusunguwala 1 Samwiri 25:2-39 Nabal and Abigail 
4. Okufuga Amaka Go Lukka 2:39-52 Mary, Joseph and Jesus 
  1 Samwiri 2:12-17, 22-25 Eli and His Sons 
5. Obutaba Muntu Ayombayomba 1 Bakyabazinga 12:1-16 Rehoboam 
6. Obwesigwa Mu Bufumbo 2 Samwiri 11:1-12:14 David and Bathsheba 
7. Okuba Omuweereza Yokaana 13:1-17 Jesus Washes the Disciples Feet 
8. Obutaba na Ndowooza ya Mirundi Ebiri 2 Bakyabazinga 1:1-17 King Ahaziah 
9. Okufuna Okw’amazima Ebikolwa 8:9-25 Simon the Sorcerer 
10. Okuba Omuntu Omugabi Ebikolwa 3:1-19 Peter, John and the Crippled Man 
11. Okwefuga Olubereberye 39:1-23 Joseph and Potiphar’s Wife 
12. Obwewombeefu Okubala 12:1-16 Miriam, Aaron and Moses 
13. Okunhinkiira Ebikolwa 14:8-22 Paul’s Stoning 
14. Okwikiriza 1 Samwiri 17:4-9, 32-51 David and Goliath
   
EKIKETEZO 6:
OBUWEREZA
Download: MS WordPDF Lesson Description:
     
Obulamu obw'omwoyo    
1. Okusinza Yokaana 4:4-26 Samaritan Woman 
2. Omusomo Gwabaibuli Ebikolwa 11:19-26 The Church in Antioch 
  Lukka 24:13-32 The Road to Emmaus 
3. Okusaba Matayo 6:5-15 The Lord’s Prayer 
  Zabuli 54 David's Prayer 
4. Danyeri Mu Babulooni Danyeri 1:1-20 Daniel’s Convictions
     
Obulamu obwabantu abakungaine    
5. Okugonza Abomumakago Yokaana 19:25-27 Jesus on the Cross to Mary and John 
  Lukka 15:11-32 The Prodigal Son 
6. Okugonza Baliranwabo Lukka 10:25-37 The Good Samaritan 
7. Okugonza Ekanisa Ebikolwa 2:42-47; 18:1-11 The Early Church 
8. Kanisa Okwegaita 1 Abakolinso 3:1-17
Ebikolwa 15:1-12
Divisions in the Church 
9. Okusabira Okuwonezebwa Lukka 7:1-22 Jesus Heals Many
     
Obubulizi / Obutume
   
10. Okweboneraku Acts 4:1-21 Peter and John before the Sanhedrin Paul before King Agripa
11. Okubulira Acts 26:1-29 Jeremiah’s Call from God 
12. Okwetebwa Katonda Jeremiah 1:4-10 Jonah going to the Ninevites 
  Jonah 1-4  
13. Okubonabona Olw'enjiri Acts 27:27-28:10 Paul's Shipwreck 
14. Koleneeriyo Aikiriza Acts 10:1-8; 17-48 Cornelius